Menu

最新消息

宣教師家書更新:黃新明、許慧賢

近期代禱信:2023-05-22 更多資訊:更多代禱

2023-05-23

宣教師家書更新:康強

近期代禱信:2023-05-14 更多資訊:更多代禱

2023-05-14

宣教師家書更新:莊育靖、張佳雯

近期代禱信:2023-04-30 更多資訊:https:/
/hfpmission.hfpchurch.org.tw/contents/ ...
2023-05-01

宣教師家書更新:朱甲丰

近期代禱信: 2022-12 更多資訊:http
s://hfpmission.hfpchurch.org.tw/conten ...
2022-12-14

2022年台北信友堂第三十五届差傳年會聚時間表

           
;   工作坊報名連結:https://bit. ...
2022-11-05

2021聯合宣教特會信息與工作坊回看

2021第二屆信友堂八堂聯合宣教特會 11/6 大
堂信息、部分工作坊錄影回放連結: http ...
2021-11-09

掃描分享QR