Menu

最新消息

宣教師家書更新:黃新明、許慧賢

近期代禱信:2021-09-20 更多資訊:https:/
/hfpmission.hfpchurch.org.tw/contents/ ...
2021-09-22

宣教師家書更新:謝麗娟

近期代禱信:2021-08 更多資訊:https://hf
pmission.hfpchurch.org.tw/contents/pra ...
2021-09-03

宣教師家書更新:莊育靖、張佳雯

近期代禱信:2021-08-27 更多資訊:https:/
/hfpmission.hfpchurch.org.tw/contents/ ...
2021-08-30

宣教師家書更新:朱甲丰

近期代禱信:   - 2021-06 更多資訊:
https://hfpmission.hfpchurch.org.tw/co ...
2021-06-14

宣教師家書更新:林頌亞、王流穎

近期代禱信:2021-03-24 更多資訊:https:/
/hfpmission.hfpchurch.org.tw/contents/ ...
2021-03-26

宣教團契聚會

主題:疫情帶給宣教的衝擊和對關顧的反思
講員:王鈴惠老師 日期:12/3/2020 地 ...
2020-12-03

掃描分享QR